Energie tela

 
 
 

Energie tela

Uvedené informácie nám pomôžu poznať samých seba na našej Zemi a ako súvisíme s energiou kozmu.

Vesmír a jeho zákon -  Žiadne násilie – cestou slobody, lásky a milosrdenstva. Funguje automaticky, či chceme alebo nechceme, či to vieme, alebo nevieme. Stačí najmenšie porušenie, vo vesmíre sa všetko vie. Sledujú to špeciálne systémy  – ak sa sťažuje naše podvedomie, sťažnosť postupuje do informačného poľa a v tej chvíli okamžite pracujú mechanizmy, ktoré všetko navrátia do rovnováhy. Bude za to hodnotený vinník, nie potrestaný - bude mu odobraná čiastka energie a odovzdaná tomu, na ktorom bol zákon porušený. Aby sme pochopili ako toto energetické vyrovnávanie funguje, je potrebné vedieť ako súvisíme s energiou, ako sa tento zákon realizuje, ako každú chvíľu získavame informáciu z vesmíru .Celkovo je človek zložený z dvanástich tiel. Každé z tiel je spojené so zodpovedajúcimi vibráciami vesmíru. Tak, ako každý deň dodržiavame príjem a výdaj potravy, rovnakým spôsobom sa vyživuje každé z našich tiel. Napr. fyzické telo potrebuje fyzické potraviny, využíva energiu z týchto potravín. Z týchto dvanástich tiel, päť voláme vyššími telami a sedem z nich voláme pozemskými alebo pomocnými. Sedem pomocných tiel má spojenie s informačnými poľami Zeme. Fyzické telo s fyzickou, éterické s éterickou, atď. Človek je spojený svojimi pomocnými telami s telami Zeme.

My ľudia sme prišli sem na Zem z iných planét. Tam sme každý sám rozvinuli svoju energetiku zodpovedajúcu nášmu piatemu svetu Zeme a preto pre ďalší vývoj boli naše duše privedené do tohto sveta. K tomu, že sme sa teda mohli dostať do piateho sveta Zeme, bolo nutné každému z nás prejsť už dostatočne dlhú cestu rozvoja. Bolo treba získať zodpovedajúci kľúč pre vstup do nášho 5. sveta – prišli sme sem s prvými počiatkami vibrácií našich vyšších tiel a s určitým množstvom vibrácií, ktoré sú podobné telám Zeme. Ale tieto vibrácie neboli ešte rozvíjané, boli len vo svojich začiatkoch. To, že sme mali už čiastočne rozvinuté vibrácie, ktoré zodpovedajú vibráciám 5. sveta Zeme, nám umožnilo spojiť sa s informačnými poľami Zeme a doplniť si túto energiu ( energiu zodpovedajúcu informačným poliam Zeme), každý v potrebnom množstve. Mohli sme si túto energiu priamo zapožičať – takže naše nižšie telá nám sú len zapožičané. Vznikla akási zmluva so Zemou, že my, rozvíjajúc sa prostredníctvom 7 zapožičaných nižších tiel, rozvíjame svojich 5 vyšších tiel a tým i tie nižšie. Teraz je nám všetkým jasné, že keď budeme rozvíjať svoje pomocné telá – pomocné vibrácie, budeme tým aj rozvíjať zodpovedajúce telá Zeme. K tomu, aby sme mohli rozvíjať päť vyšších vibrácií, je potreba – láska, harmónia a mier.

 Dvanásť tiel 

 

Fyzické telo je dobre známe. Je vytvorené z chemických väzieb: kyslík, vodík, uhlík a pozostáva na princípe platnom pre celý vesmír, na princípe bielkovinových väzieb. Je to materiálny fyzický plán, avšak vieme, že sa jedná tiež o energiu, hustú energiu, ktorú nazývame fyzickou, hmotnou, či materiálnou úrovňou. Vo vesmíre však existuje i hustejšia energia. Každé naše telo má zodpovedajúce zmyslové orgány pre vnímanie. My sme však orgány z ostatných energetických tiel väčšinou stratili. Niektorým ľuďom však zostali v podobe intuície alebo tretieho oka.

Pomocné telá.

Každé z nasledujúcich pomocných tiel, okrem aureálneho a efemerického, je vždy upevnené na jednej čakre, preto je nasledujúce poradie také, ako je na obrázku. Mnoho ľudí má iné poradie, preto nie je treba brať toto s definitívnou platnosťou pre každého. Tak, ako je vidieť na obrázku by to bolo optimálne, avšak každý má na Zemi iné úlohy. Takže niekedy je iné poradie pre určitého jedinca správne, ba až žiaduce, vzhľadom k jeho úlohe na Zemi. Omnoho častejšie sa však stáva, že iné poradie tiel je pre daného človeka nesprávne.

Éterické telo, ktoré zabezpečuje chemické životné procesy, sa javí ako dvojník fyzického tela, ale objemom je asi 1,5 cm nad obrysmi fyzického tela. Niektorí ho vidia vo forme hmly (obzvlášť na tmavom pozadí). Keď napr. liečime a pohneme rukou, mnohokrát vidíme, akoby nám za prstami zostával ľahký dym. To je éterická energia.

Astrálne telo, ktoré sa stará o prežívanie emócií má vplyv na ich neuro humorálnu podstatu, je veľmi dôležité pre vypracovávanie vyšších vibrácií. Astrálne telo vyzerá u jednotlivých ľudí rôzne, telá môžu byť tenšie alebo širšie, energie redšie alebo hustejšie. Napríklad existujú ľudia, o ktorých hovoríme, že majú hrošiu kožu, nech im hovoríme čokoľvek, nič s nimi nepohne, nedokážu plakať, ani sa smiať. Títo ľudia majú veľmi husté astrálne telo. Svojim biochemickým magnetizmom má astrálne telo vplyv na kvalitu éterického tela a veľmi silno ovplyvňuje mentálne telo. Astrálna energia zvláštnym spôsobom spája mentálne a éterické telo a spojením týchto troch tiel (astrálneho, mentálneho a éterického) vzniká životný magnetizmus, alebo prejav životného magnetizmu.

Faterálne telo obsahuje tzv. genetický kľúč. Nesie v sebe informáciu zodpovedajúcu za pokračovanie rodu. Toto telo musí mať určitý energetický potenciál, aby pri spojení so zodpovedajúcim telom  milovaného človeka, bolo možné vytvoriť natoľko mohutný potenciál energie, aby sa dala pritiahnuť duša budúceho dieťaťa.

Mentálne telo  zodpovedá za procesy myslenia, rýchlosť myslenia, energiu myšlienky.

Aureálne telo obaľuje všetky telá, vytvára akoby škrupinu, ktorá obklopuje a ochraňuje ostatné telá. Neznamená to však, že toto telo nemožno preraziť je veľmi tenké, nežné, jemné. Vo vnútri je naplnené ľahkou hmlovinou efemerického tela.

Efemerické telo akoby spája všetky predchádzajúce telá tak, ako vo fyzickom tele pretkáva všetky orgány krv. Keby nebolo efemerického tela, tak by každé z týchto tiel bolo oddelené a samostatné. Toto telo preniká všetkými telami, okrem ohnivého a karmického tela.

Nižšie pomocné telá sú produktom Zeme a každé, okrem aureálneho a efemerického, je súčasťou informačného poľa Zeme.

Vyššie telá.   

Ohnivé telo predstavuje Božiu Iskru, čiastočku Boha v nás. Táto Božia Iskra (ohnivá špirála) sa kedysi oddelila od veľkého „Slnka“, od Boha, Absolútna, Počiatku. Preto v človeku, ako aj v každej trávičke, v každom zvierati, je jeden z elementov Absolútna, ohnivé telo – Božia Iskra. Toto telo má svoj smer otáčania vľavo alebo vpravo ( podľa toho, ako sa človeka doteraz vyvíjal). Smer točenia nie je v žiadnom prípade osudová záležitosť. Každý môže kedykoľvek svoju cestu zmeniť. Ohnivé telo je akýmsi výsledkom našej vývojovej cesty, no aj tak existuje slobodná voľba a každú chvíľu môžeme pracovať na svojej premene.

Javí sa ako os, na ktorej sú namotané všetky ostatné telá. Toto telo preniká do človeka až pri jeho prvom nadýchnutí po narodení, cez karmické telo, ktoré vytvára tzv. karmický kanál. Pokiaľ ohnivé telo do dieťaťa nevstúpilo, nie je ešte celým človekom. Sú v ňom síce prítomné vyššie vibrácie, ale stále chýba to najdôležitejšie – Božia Iskra. Toto telo formuje centrá, ktorým hovoríme „slniečka“, ktoré tvoria centrá čakier. Týchto hlavných centier má človek osem – sú to stredy čakier a ôsme je Kundalini.

Kundalini je podobné slniečko, ale nesie vibrácie všetkých ostatných čakier, všetkých tiel. Toto slniečko predstavuje rezervu, ktorú o. i. využívame v momente fyzickej smrti, kedy sa táto energia uvoľňuje. Aby sa dali všetky telá s okamihu fyzickej smrti „vytiahnuť“ z fyzického tela, je potreba obrovského množstva energie a práve v tom hrá veľkú úlohu energia Kundalíni.

Karmické telo je telo veľmi vysokého energetického stupňa a nesie v sebe informácie o všetkých našich doterajších karmických úlohách. Počnúc karmickou úlohou presahujúcou niekoľko inkarnácií, karmickú úlohu konkrétnej inkarnácie, až po tie najmenšie úlohy, týkajúce sa každodenných procesov. Všetko, čo sme robili, o čom sme premýšľali – všetko je tam uložené ako v knižnici. Toto telo je tiež nositeľom veľmi dôležitej informácie, akú má každé telo hustotu a na akú čakru bude upevnené. Keď prebieha proces vyplňovania embrya týmito telami pozdĺž kanála karmy – informácie karmického tela zabezpečujú potrebný poriadok tak, aby tieto telá boli správne za sebou v poradí, ako je potrebné, aby teda v správnom poradí zaplňovali vyvíjajúce sa embryo.

Nirvanické telo je zodpovedné za spojenie s veľmi vysokým informačným poľom vesmíru, ktoré sa tiež nazýva „Svätý Duch“ alebo „Nirvána“. Ľudia, ktorí sa naučili prijímať informácie z nirvanického informačného poľa, môžu čerpať informácie o akejkoľvek udalosti vo vesmíre a nachádzajú sa vo zvláštnom stave vedomia tzv. Nirváne a tým i v blaženosti.

Metalitické telo má v sebe informáciu a potrebnú energiu pre prechod do iných časopriestorových dimenzií – formuje informácie a možnosti pre následné (budúce) prechody.

Procesuálne telo zodpovedá za informačné spojenie s inými svetmi.

Týchto päť vyšších vibrácií v systému tiel človeka sa javí ako osobnosť človeka, dušou človeka. Tu sa zhromažďujú všetky informácie – dáta, ktoré sme získali počas celej našej vývojovej cesty. Sú to tie vibrácie, ktoré lákajú všetkých okolo, kvôli čomu vytvárame záujem vesmíru, o čo sa zaujímajú opačné (negatívne, deštruktívne) sily vesmíru.

Spravidla sú telá vytvorené tak, že sa upevňujú na čakrách, na týchto slniečkach. Existujú však telá, ktoré nemajú svoju čakru. Je to ohnivé telo, ktoré však tieto slniečka tvorí, potom karmické telo a tiež aureálne a efemerické telo. Ani fyzické telo nemá svoju čakru. Ostatné telá majú podobnú stavbu, to znamená, že sa upevňujú každé na jednu čakru.

Pre telá, ktoré majú čakru platí, že zo zodpovedajúceho informačného poľa sa každé z nich v mieste vstupu navíja ako izolácia na os tela ohnivého s karmickým telom a na každej čakre necháva časť svojej energie. Hlavný podiel energie zostáva na čakre, kde je telo upevnené. Všetky telá s čakrou sa teda navíjajú až ku Kundalini a potom sa vracajú späť do informačného poľa - odkiaľ vzišli.